Známe ceny komodit

Slovník pojmů

Pro snadnější hledání zvolte začáteční písmeno.
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Americká opce (american option) - opce, která dává držiteli (kupci) opce právo koupit od výstavce (opce call), resp. prodat výstavci (opce put) určité množství pokladových aktiv za předem stanovenou realizační (uplatňovací) cenu. Kontrakt platí po předem známé časové období, přičemž americká opce (na rozdíl od evropské) může být uplatněna kdykoliv během jejího života do data splatnosti.
Asijská opce (asian option) - opce, jejíž uplatňovací cena je stanovena na základě průměrné ceny předmětného aktiva během vymezeného časového období.
Aukce (Dražba) - organizovaný trh, na kterém kupující/prodávající zveřejňuje cenovou nabídku ke koupi/k prodeji zboží, jež je předmětem aukčního jednání.

B
Burza - místo, kde se organizovaným způsobem a podle stanovených pravidel soustřeďuje nabídka a poptávka a kde se uzavírají obchody.
Burzovní den – den ve kterém je možno uzavírat burzovní obchody, zadávat požadavky na služby Komoditní burzy Praha, zadávat upřesnění/potvrzení data předání, zadávat ocenění dodávky. Tento den může být dnem fyzického předání. Přesný popis burzovního dne je uveden v Pravidlech burzovních obchodů.
Burzovní dohodce - je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou s předchozím souhlasem burzovního komisaře. Počet míst burzovních dohodců určuje burzovní komora.
Burzovní komisař – vykonává státní dozor nad činností burzy a burzovních dohodců s pověření příslušného orgánu státní správy.
Burzovní komora – statutární a řídící orgán burzy. Členové jsou ze dvou třetin voleni a odvoláváni valnou hromadou členů burzy a z jedné třetiny příslušným orgánem státní správy.
Burzovní obchod – je koupě resp. prodej komodit či komoditních derivátů přijatých k obchodování na burze, uskutečněný osobami oprávněnými k burzovním obchodům v čase určeném pro burzovní shromáždění.
Burzovní shromáždění – je shromáždění oprávněných osob v místnostech a hodinách určených burzovní komorou pro uzavírání a zprostředkování burzovních obchodů.
Burzovní rozhodčí soud – nezávislý orgán zřízený při burze pro rozhodování sporů z burzovních obchodů, které jinak řeší soudy. Podmínkou řešení sporu Burzovním rozhodčím soudem je souhlas obou stran obchodu s tímto postupem.
Býčí trh (BULL MARKET) - stav trhu, kdy ceny obchodovaných aktiv rostou. Běžně se považuje za Býčí trh 20% vzestup ceny a více. Opakem je medvědí trh.

C
Call opce (CALL OPTION) - dává držiteli právo, ale nikoliv povinnost, nakoupit od výstavce opce určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu. Výstavce opce má povinnost tato aktiva za uvedenou cenu prodat. Tento kontrakt platí stanovené časové období.
Cena trhu (SPOT PRICE) - Cena, za kterou je možno nakoupit/prodat danou komoditu v určeném čase a místě.
C.F.T.C. - Commodity Futures Trading Commission - Americký Úřad pro Komoditní Obchody.
Členové burzy – Členy burzy jsou zakladatelé burzy, burzovní dohodci, členové burzovní komory, generální sekretář burzy a osoby přijaté burzovní komorou za členy burzy.

D
Derivát - kontrakt jehož podmínky (množství podkladového aktiva, cena, kvalita…) jsou dohodnuty v současnosti, přičemž plnění je odsunuto do budoucna. Tržní hodnota derivátu je odvozena (derivována) od tržní hodnoty podkladového aktiva.
Dlouhá pozice (LONG POSITION) - stav, kdy investor vlastní určitý investiční nástroj, např. dluhový, akciový, komoditní nebo cizí měnu, nebo spotově nakoupil nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo nakoupil tento nástroj prostřednictvím pevného termínového nebo opčního kontraktu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti.
Dodací list – vzniká v okamžiku fyzického předání komodity mezi prodávajícím a kupujícím a slouží jako doklad o uskutečnění tohoto předání. Povinností prodávajícího je doručení stanovených informací z dodacího listu burze.
Dohodce – je zprostředkovatelem burzovních obchodů. Existují burzovní a soukromí dohodci.
Dohodné – poplatek pro dohodce za zprostředkovaný obchod

E
Evropská opce (european option) - dává držiteli právo, ale nikoliv povinnost, koupit od výstavce opce call nebo prodat výstavci opce put určité množství pokladového aktiva za předem dohodnutou realizační cenu. Kontrakt platí po předem známé časové období a může být uplatněn jen k datu splatnosti.

F
FUTURES - standardizovaný termínový kontrakt, který představuje pro kupujícího povinnost koupit a pro prodávajícího povinnost prodat v budoucnu určité množství podkladového aktiva za předem sjednanou cenu.

G
Generální sekretář burzy – je zaměstnancem burzy, řídí běžný provoz burzy. Do funkce je jmenován burzovní komorou na návrh předsedy burzovní komory.

H

CH

I

J
Jateční lístek – vzniká v okamžiku zjištění kvality a kvantity jatečních zvířat zpravidla na jatkách. Vystavuje se pro živá zvířata. Kupující je povinen doručit stanovené informace z jatečního lístku burze ve stanoveném termínu. Jateční lístek slouží burze jako podklad pro finanční vypořádání kontraktu.
Jednotka ceny – jednotka, v níž je uváděna cena.
Jednotka kontraktu – veličina, ve které je uváděno množství kontraktu.

K
KOMBO – vypořádací účet Komoditní burzy Praha vedený v korespondenční bance.
Komoditní (zbožová) burza – typ burzy, na které se obchoduje se zbožím (komodity) a z nich odvozených derivátů.
Kontrakt – minimální obchodovatelné množství prodeje či nákupu dané komodity.
Korespondenční banka – banka schválená burzovní komorou pro vedení účtů účastníků obchodů na Komoditní burze Praha
Krátká pozice (SHORT POSITION) - stav, kdy subjekt má závazek dodat určitý nástroj, např. dluhový, akciový, komoditní nástroj nebo cizí měnu, nebo spotově prodal určitý nástroj a nedošlo dosud k vypořádání, nebo prodal tento nástroj prostřednictvím pevného termínového nebo opčního kontraktu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti.

L
Lot - jednotka minimálního obchodovatelného množství daného aktiva.

M
Marže (MARGIN) - záloha vyžadovaná burzou, brokerským domem nebo jinou finanční institucí k zajištění investorovy pozice na trhu.
Medvědí trh (BEAR MARKET) – stav trhu, kdy ceny obchodovaných aktiv klesají. Běžně se za Medvědí trh považuje 20% pokles ceny a více.

N
Nákupní lístek – viz Jateční lístek. Vystavuje se pro jiné komodity než živá zvířata.

O
Obchodní kniha – evidence vedená dohodci o přijatých pokynech k obstarání koupě a prodeje komodit a o obchodech uzavřených na základě těchto pokynů.
Ocenění dodávky – předání informací o peněžním ocenění fyzické dodávky. Provádí člen - kupující strana obchodu.
Opce (option) - kontrakt, který pro kupujícího představuje právo a pro prodávajícího povinnost koupit nebo prodat v budoucnu určité množství pokladového aktiva za předem sjednanou cenu.
Opce mimo peníze - u opce put situace, kdy spotová cena podkladového aktiva převyšuje realizační cenu opce. U opce call situace, kdy se cena podkladového aktiva nachází pod realizační cenou opce.
Opce na penězích - situace, kdy se tržní cena podkladového aktiva, na které opce zní, rovná realizační ceně dané opce.
Opce v penězích - u opce put situace, kdy se spotová cena podkladového aktiva nachází pod realizační cenou opce. U opce call situace, kdy cena podkladového aktiva převyšuje realizační cenu opce.
Opční prémie (cena opce) - poplatek, který musí zaplatit kupující opčního kontraktu vystavovateli opce za právo, které nákupem opce získává.

P
Parket – parketem se na Komoditní burze Praha rozumí virtuální prostředí, které se nachází v elektronickém obhodním systému Komoditní burzy Praha.
Podatel – člen, který do obchodního systému Komoditní burzy Praha zadal daný pokyn.
Pokyn – formalizovaný požadavek člena na danou službu Komoditní burzy Praha vložený do elektronického obchodního systému Komoditní burzy Praha. Zpravidla se jedná o koupi či prodej komodity a úkony spojené s vypořádáním obchodu.
Potvrzení dne dodání – předání informace o průběhu fyzického dodání. Provádí člen - prodávající strana obchodu.
Provozní den – den ve kterém je možné zadávat požadavky na služby Komoditní burzy Praha, zadávat upřesnění/potvrzení data předání a zadávat ocenění dodávky. Tento den může být dnem fyzického předání komodity.
Předseda burzovní komory – řídí činnost burzovní komory. Je volen burzovní komorou z řad svých členů.
Put opce (PUT OPTION) - dává držiteli (kupci opce) právo prodat prodejci (výstavci, vypisovateli) put opce určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu. Výstavce opce má povinnost tato aktiva za realizační cenu koupit. Tento kontrakt platí stanovené časové období a může být uplatněn kdykoliv (americká opce) až do doby vypršení platnosti, nebo pouze v den splatnosti (evropská opce).

Q

R
Realizační cena u opce (STRIKE PRICE) - předem stanovená cena podkladového aktiva, za kterou dojde v případě uplatnění opce k plnění.

S
Sankce – stanovený postih za nedodržení burzovních pravidel. Může se jednat o finanční postih či organizační opatření vůči členu.
Soukromý dohodce – je zprostředkovatelem burzovních obchodů, který tuto činnost vykonává na základě živnostenského oprávnění. Je jmenován a odvoláván burzovní komorou. Počet míst soukromých dohodců určuje burzovní komora.
Standardní množství kontraktu – uvádí standardní množství jedné jednotky kontraktu v jednotkách, ke kterým je vztažena uváděná cena.
Statut komoditní burzy – Základní předpis řídící činnost burzy. Je závazný pro všechny členy burzy.

T
TRADE – generace aukčního pokynu vzniklá zobchodováním pokynu. Jedná se o uzavřený obchod, který má právě jednoho kupujícího a jednoho prodávajícího.

U
Upřesnění dne předání – určení dne, popřípadě dnů v týdnu předání, ve kterém má dojít k fyzickému vypořádání obchodu. Provádí člen - kupující strana obchodu.

V
Vypořádací účet – účet zúčtovacího systému Komoditní burzy Praha vedený u korespondenční banky pro finanční vypořádávaní burzovních obchodů.
Validace – proces, který zahrnuje činnosti spojené s blokací peněžních prostředků určených k zaplacení služby poskytované Komoditní burzou Praha a peněžních prostředků primárně určených k pokrytí sankce vyplývající z fyzického nedodání komodity popřípadě z nevypořádání peněžního závazku obchodu.
Valná hromada členů burzy – nejvyšší orgán burzy, který se skládá ze všech členů burzy.
Volný den – den ve kterém nelze zadávat požadavky na služby Komoditní burzy Praha, zadávat upřesnění/potvrzení data předání, zadávat ocenění dodávky. Tento den nemůže být dnem fyzického předání.
Vypořádání – proces, který zahrnuje činnosti spojené s peněžním vypořádáním obchodů. Zejména se jedná o zajištění převodu peněžních prostředků vyplývajících z obchodu ze strany kupujícího na stranu prodávajícího a stržení poplatku za poskytnuté služby ve prospěch Komoditní burzy Praha. Podkladem pro vypořádání jsou údaje z fyzického dodání komodity. Vypořádání zahrnuje i stržení případných sankcí plynoucích z nedodržení stanovených burzovních pravidel.

W

X

Y

Z
Zákazník – subjekt, kterého registroval dohodce, a za kterého dohodce může podávat pokyny
Závěrkový list – vystavuje ho dohodce po uzavření obchodu zúčastněným stranám. Obsahuje dohodnuté podmínky obchodu. Může být nahrazen výstupem z elektronického obchodního systému burzy.